YTD Ride2,605 KmsStrava TD Ride218,096 Kms
YTD Time4 days 56hr: 49m: 15sStrava TD Time49 weeks 15hr: 53m: 20s
Longest Ride700 KmsKoMs30